08 خرداد 1403
منيژه بحريني زاد

منیژه بحرینی زاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733442125
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان سنجش تاثير زيباشناختي بسته ‏بندي و كيفيت ادراك شده محصول بر قصد خريد با نقش تعديل كنندگي نوگرايي و نگراني زيست محيطي مصرف ‏كننده
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله تحقیقات بازاریابی نوین
شناسه DOI
پژوهشگران عصمت احمدی (نفر اول) ، منیژه بحرینی زاد (نفر دوم) ، مجید اسماعیل پور (نفر سوم)

چکیده

زمینه: یکی از شیوه‏های ایجاد تمایز توسط بسته‏بندی، وجود جنبه‏های زیبایی بخش در بسته‏بندی است. یک بسته‏بندی زیبا و نوآورانه، می‏تواند حتی ادراکات مصرف‏کنندگان را نسبت به محصول تغییر دهد و باعث ترغیب مصرف‏کننده شده و یک موقعیت خرید در بازار ایجاد کند. هدف: هدف از انجام مطالعه حاضر سنجش نقش تعدیل گری نوگرایی و نگرانی زیست-محیطی مصرف‏کننددر رابطه زیباشناختی بسته‏بندی و کیفیت ادراک شده محصول با قصد مصرف‏کننده می‏باشد. روش‏شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف در زمره پژوهش‏های کاربردی و از لحاظ جمع‏آوری داده‏ها، توصیفی – پیمایشی و از نوع همبستگی می‏باشد. جامعه‏ی آماری پژوهش را مصرف‏کنندگان خشکبار در شهرهای بوشهر، شیراز، اصفهان، تهران و بندرعباس تشکیل می‏دهند. داده ها از 462 پرسشنامه و به شیوه نمونه‏گیری غیرتصادفی دردسترس آنلاین و حضوری جمع آوری شده است. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری، همگرا و واگر و سازه و پایایی از طریق روش آلفای کرونباخ و پایایی مرکب مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده با مدل معادلات ساختاری و به کمک نرم‏افزار SmartPLS انجام شده است. یافته‏ها و نتیجه‏گیری: یافته‏های پژوهش حاکی از تایید نقش تعدیل‏گری نوگرایی مصرف‏کننده در رابطه کیفیت ادراک شده بر قصد خرید و نقش تعدیل‏گری نگرانی زیست محیطی مصرف‏‏کننده در رابطه زیباشناختی بسته‏بندی بر قصد خرید و عدم تایید نقش تعدیل‏گری نوگرایی مصرف ‏کننده و نگرانی زیست محیطی مصرف‏کنند‏ه در رابطه زیباشناختی بسته‏بندی بر کیفیت ادراک شده محصول است. همچنین نقش تعدیل‏گری نگرانی زیست محیطی مصرف‏کننده در رابطه کیفیت ادراک شده بر قصد خرید و در نهایت نقش تعدیل‏گری نوگرایی مصرف‏کننده در رابطه زیباشناختی بسته‏بندی بر قصد خرید مورد تأیید قرار نگرفت.