05 خرداد 1403
منيژه بحريني زاد

منیژه بحرینی زاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733442125
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان پژوهشي درباره تأثير بازار محوري بر عملكرد صادرات : مطالعه شركتهاي توليد كننده و صادر كننده از گمركات استان بوشهر
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله راهبردهای بازرگانی
شناسه DOI
پژوهشگران منیژه بحرینی زاد (نفر اول)

چکیده

با اهمیت یافتن مفهوم بازاریابی، بازارمحوری یکی از محورهای اساسی تحقیق در بازاریابی استراتژیک شده است. بازارمحوری مجموعه فعالیت هایی است که یک سازمان انجام می دهد تا به این وسیله تغییرات در بازار نظیر ترجیحات مشتریان، رشد سریع تکنولوژی و شدت رقابتی را نظارت، تجزیه و تحلیل و به آنها واکنش مناسب نشان دهد. در این تحقیق به بررسی تأثیر فعالیت بازارمحوری بر عملکرد صادرات شرکتهای تولیدی و صادر کننده با استفاده از مقیاس اسلیتر و نارور پرداخته شده است. بر اساس این مقیاس بازار محوری شامل سه جزء مشتری محوری، رقیب محوری و هماهنگی بین بخشی است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی – پیمایشی است. شرکت های تولیدی صادرکننده از گمرکات استان بوشهر به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شده اند و داده ها از پرسشنامه که به صورت تصادفی بین 91 شرکت توزیع شد، به دست آمده است. پایایی پرسشنامه بر اساس روش سازگاری داخلی(آلفای کرونباخ) با ضرایب اطمینان نسبتا بالا مورد تایید قرار گرفته است. اگرچه مقیاس های استفاده شده استاندارد بوده اما برای بررسی بیشتر اعتبار پرسشنامه از نظر متخصصان استفاده شده است. آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس آمار استنباطی و آماره های ضرایب همبستگی پیرسون و همچنین تجزیه و تحلیل رگرسیون ساده و جند متغیره مورد سنجش قرار گرفته است. نتیجه حاکی از تأیید تاثیر فعالیت های بازارمحوری بر عملکرد است همچنین تاثیر مثبت بین مشتری محوری، رقیب محوری و هماهنگی بین بخشی بر عملکرد صادرات مورد تایید قرار گرفت.