05 خرداد 1403
منيژه بحريني زاد

منیژه بحرینی زاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733442125
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر تأییدکننده مشهور بر رضایت مشتری و وفاداری به برند از طریق ابعاد ارزش ویژه برند
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
تأییدکننده مشهور، رضایت مشتری، وفاداری به برند، ابعاد ارزش ویژه برند
پژوهشگران حامد بحرانی (دانشجو) ، مجید اسماعیل پور (استاد راهنما) ، منیژه بحرینی زاد (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: امروزه ابعاد ارزش ویژه برند نقش کلیدی و حساسی در به وجود آوردن حس وفاداری و رضایت در خریداران و استفاده کنندگان یک کالا و خدمات بازی می کند و مزیت رقابتی سازمان ها به حساب می-آید. در کنار ابعاد ارزش ویژه برند، موضوعی با عنوان تأییدکننده به وجود آمده است که موضوعی جالب در بازاریابی است و بازاریابان می توانند به وسیله ی تأیید کنندگان مشهور و استفاده از آن ها در تبلیغات، برند خود را از برندهای رقبا متمایز کنند. یکی از راه های به وجود آوردن رضایت و وفاداری برای برند استفاده از تاییدکنندگان معروف در تبلیغات است. هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تأییدکننده مشهور بر رضایت مشتری از طریق ابعاد ارزش ویژه برند است . روش‏شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی و از نظر ماهیت از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را مصرف کنندگان نوشابه انرژی زای هایپ در شهر شیراز تشکیل می دهند. روش نمونه گیری، نمونه گیری در دسترس و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. به منظور جمع آوری داده ها 384 پرسشنامه به صورت حضوری در بین مصرف کنندگان توزیع شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smart pls انجام شد. یافته‏ها و نتیجه گیری: شرکت ها و سازمان ها برای رسیدن به جایگاه مطلوب در ذهن و دیدگاه خریداران و مصرف کنندگان کالا و خدمات و پیشی گرفتن از رقیبان خود بایستی ابعاد ارزش ویژه برند خاص و ویژه ای برای نام و نشان تجاری خود ایجاد کنند تا از این مسیر به رضایت مشتریان و وفاداری آن ها به برند خود برسند. یکی از راه های رضایتمند کردن و وفادار سازی مشتریان استفاده از تأییدکننده معروف مناسب است. مسئولان و مدیران بالا رتبه شرکت ها با توجه به نوع محصولشان؛ در انتخاب تأییدکننده معروف به فاکتورهایی چون تجربه، قابلیت اعتمادو آشنایی توجه لازم را داشته باشند. نتیجه پژوهش نشان می دهد که تأیید کننده مشهور بر آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده، تداعی برند و وفاداری برند تأثیر مثبت و معناداری دارد. آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده، تداعی برند و وفاداری برند بر رضایت مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد.