05 خرداد 1403
منيژه بحريني زاد

منیژه بحرینی زاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733442125
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر رنگ پسزمینه خردهفروشیهای الکترونیکی بر واکنش احساسی و شناختی مصرف کنندگان
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
: رنگ پس زمینه، واکنش شناختی، واکنش احساسی، احساس برانگیختگی، احساس خشنودی
پژوهشگران فروغ نبوی زاده (دانشجو) ، منیژه بحرینی زاد (استاد راهنما) ، مجید اسماعیل پور (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: امروزه شاهد پیشرفت شگرف اینترت در تمام جنبه های زندگی روزمره امان هستیم از این رو بسیاری از کسب و کارها به سمت آنلاین و الکترونیکی شدن حرکت کرده اند. با توجه به افزایش شمار کسب وکارها و وبسایت های آنلاین، آن ها به دنبال راهی برای توسعه کسب وکار خود و ایجاد مزیت رقابتی هستند از این رو آن ها به دنبال طراحی وبسایتی هستند که بتواند توجه مصرف کننده را به خود جلب کند و باعث ایجاد وفاداری در آنان گردد. یکی از جنبه های مهمی که در طراحی وبسایت باید به آن توجه کرد، رنگ آن است زیرا منجر به واکنش های متفاوتی در افراد می شود و بر قصد و رفتار خرید آنان اثر می گذارد. هدف: هدف اصلی این پژوهش سنجش تاثیر رنگ پس زمینه خرده فروشی های الکترونیکی بر واکنش احساسی و شناختی مصرف کنندگان است. روش‏شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از طریق روش آزمایش انجام می گیرد و شامل گروه آزمایش و کنترل است. برای انجام آزمایش ابتدا وبسایت های خرده فروشی طراحی شد که در آن اشباع رنگ، نوع رنگ و درخشندگی رنگ پس زمینه دستکاری شده بود و پس از مشاهده وبسایت توسط افراد نظرات آن ها از طریق پرسشنامه گردآوری شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کاربران آنلاینی هستند که از وبسایت های خرده فروشی آنلاین بازدید کرده اند و از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. پس از آن هر فرد به طور تصادفی در معرض وبسایتی خاص قرار گرفت. تعداد اعضای گروه آزمایش 144 نفر و تعداد اعضای گروه کنترل 72 نفر بودند. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت آمار استنباطی از طریق ANOVA با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. یافته‏ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که از نظر نوع رنگ، اشباع رنگ و درخشندگی رنگ پس زمینه خرده فروشی های الکترونیکی بین واکنش شناختی و احساس برانگیختگی افراد تفاوت وجود دارد اما از نظر نوع رنگ، اشباع رنگ و درخشندگی رنگ پس زمینه خرده فروشی های الکترونیکی بین احساس خشنودی افراد تفاوتی وجود ندارد.