05 خرداد 1403
منيژه بحريني زاد

منیژه بحرینی زاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733442125
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان تاثير ايفاي مسئوليت اجتماعي شركت بر رضايت مشتري با مولفه هاي آگاهي، شهرت و اعتماد به برند
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
اعتماد به برند، آگاهی از برند، رضایت مشتری، شهرت برند، مسئولیت اجتماعی شرکت
مجله کاوشهای مدیریت بازرگانی
شناسه DOI
پژوهشگران نسیم کریم زاده (نفر اول) ، مجید اسماعیل پور (نفر دوم) ، منیژه بحرینی زاد (نفر سوم)

چکیده

موفقیت سازمانها در گرو جلب رضایت مشتریان می باشد. مدیران سازمانها اقدامات گوناگونی به منظور دستیابی به این هدف انجام می دهند. یکی از مهمترین اقدامات پیشِ روی مدیران سازمانها در این زمینه، استفاده از مسئولیت اجتماعی شرکتی می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت بر رضایت مشتری با میانجیگری متغیرهای آگاهی از برند، شهرت برند و اعتماد به برند می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی، از دیدگاه جمع آوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی و از نظر ماهیت، از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش دریافت کنندگان خدمات بیمه ای از شرکت بیمه ایران در شهر بوشهر میباشد. روش نمونه گیری، نمونه گیری در دسترس و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه می باشد. تعداد 321 پرسشنامه بین مشتریان شرکت بیمه ایران به صورت حضوری توزیع و گردآوری گردید و روش تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای پی ال اس و اس پی اس اس بود. یافته های پژوهش نشان دادند که ایفای نقش مسئولیت اجتماعی شرکت بر آگاهی از برند، شهرت برند و اعتماد به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، آگاهی از برند، شهرت برند و اعتماد به برند بر رضایت مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت، مسئولیت اجتماعی شرکت با میانجیگری متغیرهای آگاهی از برند، شهرت برند و اعتماد به برند بر رضایت مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد.