08 خرداد 1403
منيژه بحريني زاد

منیژه بحرینی زاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733442125
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر برچسبهای تغذیه ای و ارگانیک در بسته بندی محصول بر واکنش مصرف کنندگان مواد غذایی سالم: یک مطالعه ردیابی چشم
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
توجه بصری،ردیابی چشم،برچسب ارگانیک، ادعاهای تغذیه ای،غذای سالم
پژوهشگران فاطمه مظفری (دانشجو) ، منیژه بحرینی زاد (استاد راهنما) ، علی بنیادی نائینی (استاد مشاور)

چکیده

زمینه:در سالهای اخیر،علاقه عمومی به مسائل مربوط به تغذیه سالم به دلیل افزایش چاقی و افزایش نگرانی مصرف کنندگان در مورد نحوه تولید غذایی،به طور قابل توجهی افزایش یافته است واستفاده از محصولات غذایی ارگانیک و سالم به یک شیوه ی تفکر جدید در ارتباط با مواد غذایی، سلامت و طبیعتت بدیل شده است. مصرف کنندگان هنگام خرید یک محصول با انبوهی از اطلاعات ارائه شده بر روی بسته بندی مواجه میشوند و این اطلاعات تنها در صورتی میتواند بر انتخاب خریداران تأثیر بگذاردکه به آن توجه کنند.دانستن اینکه مصرف کنندگان چقدر به چنین ادعاهایی توجه میکنند و اینکه آیا توجه بر احتمال انتخاب تأثیر میگذارد، میتواند دولتها و صنعت را در ایجاد رویکردهای ارتباطی کارآمد و موثر یاری کند و به تهییج پذیرش رژیم- های غذایی سالم و پایدار کمک کند. هدف:هدف ازاین مطالعه بررسی توجه به اطلاعات مربوط به تغذیه و پایداری در برچسبهای مواد غذایی،بر انتخاب غذای مصرف کننده با استفاده از رویکرد ردیابی چشم است. روش شناسی:پژوهش حاضر از منظر هدف و نحوه گردآوری دادهها به ترتیبک اربردی وتجربی (آزمایشی)می- باشد.در مجموع دادههای50شرکت کننده که از میان دانشجویان دانشگاه علم وصنعت با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند،ثبت شد. شرکت کنندگانب عد از تکمیل پرسشنامه هایی که شامل ویژگیهای جمعیت شناختی و علاقه و نگرش عمومی به غذای سالم و عادات مصرفب ود،با33مجموعه انتخابی (محرک) روبرو شدند.در طول کار انتخابی، توجه بصری شرکت کنندگان با استفاده از یک دستگاه ردیابی چشم که به زیر صفحه نمایش کامپیوترمتصل بود،اندازه گیری شدو در نهایو در نهایت دادههای جمع آوری شده در نرم افزار های SPSSوR STUIDOتجزیه و تحلیل شد. یافتهها:یافته های این پژوهش نشان داد که محرکهای برچسب ارزش غذایی و برچسب ارگانیک اثر تعاملی معناداری برتوجه بصری دارند.همچنین نشان داده شد که اثر اصلی برچسب ارگانیک بر توجه بصری معنادار استدر حالی که اثر اصلی برچسب ارزش غذایی بر توجه بصری معنادار نمیباشد. این پژوهش نشان داد برچسب ارزش غذایی و ارگانیک و در نتیجه میزان توجه بصری، قصد خرید را تحت تاثیر قرار میدهد. در اینتحقیق تفاوت تاثیر برچسب ارزش غذایی و برچسب ارگانیک بر قصد خرید بر اساس متغیرهای جنسیت، سن و وضعیت تاهل، تایید نشد. نتیجه گیری:در راستای یافته ها و نتایج این فرضیه های این پژ