05 خرداد 1403
منيژه بحريني زاد

منیژه بحرینی زاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733442125
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان پيشايندها و پسايندهاي رفتار خريد ناگهاني: تعيين اولويت ها و ارائه مدل با استفاده از روش تركيبي دلفي و ديمتل
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله راهبردهای بازرگانی
شناسه DOI
پژوهشگران منیژه بحرینی زاد (نفر اول) ، مطهره حسینی (نفر دوم)

چکیده

رفتار خرید ناگهانی به عنوان خریدی با فعال سازی هیجان زیاد، کنترل شناختی کم و رفتار تا حد زیادی واکنشی می باشد. با توجه به اهمیت خرید ناگهانی این پژوهش به بررسی پیشایندها و پسایندهای رفتار خرید ناگهانی می پردازد. هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی مهم ترین عوامل اثرگذار در خرید ناگهانی است. با مطالعه پیشینه پژوهش های انجام شده تاکنون، عوامل موقعیتی، روان شناختی، محیطی، شخصیتی، آمیخته بازاریابی، جمعیت شناختی و عوامل مرتبط با کالا به عنوان عواملی شناسایی شدند که بر رفتار خرید ناگهانی مصرف کنندگان تأثیر دارند. به منظور رتبه بندی پیشایندهای رفتار خرید ناگهانی از تکنیک دیمتل استفاده شد که با بهره گیری از نظر 15 نفر از خبرگان موضوع و با توجه به اهمیت و تأثیری که این عوامل بر رفتار خرید ناگهانی دارند، آن عوامل طبقه بندی شدند. پسایندهای رفتار خرید ناگهانی نیز با بهره گیری از تکنیک دلفی و استفاده از نظر 15 نفر از خبرگان روانشناسی و بازاریابی به دو دسته پیامدهای مثبت و منفی تقسیم بندی شدند و در پایان مدلی از شاخص های به دست آمده از این مطالعه ارائه شده است.