08 خرداد 1403
منيژه بحريني زاد

منیژه بحرینی زاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733442125
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان ارائه مدل بومي وفاداري به مقصد گردشگري با رويكرد كيفي مبتني بر داده بنياد: بندر بوشهر مقصد گردشگري
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مطالعات مدیریت گردشگری
شناسه DOI
پژوهشگران بابک بوشهری سنگی زاد (نفر اول) ، منیژه بحرینی زاد (نفر دوم)

چکیده

هنگامی که گردشگران اقدامبهتبلیغاتدهانبهدهان و تعریفوتمجیددرموردمقصدگردشگریمی­کنند، به آن مقصد وفادار هستند. هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل بومی شده وفاداری به مقصد گردشگری بوشهر با استفاده از روش داده­بنیاد است. به منظور اجرای پژوهش از رویکرد پژوهش کیفی استفاده شده است و بر مبنای روش داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه­های نیمه­ساختاری از متخصصین حوزه گردشگری در شهرستان بوشهر تبیین­کننده­های وفاداری به مقصد گردشگری متناسب با شرایط اقلیمی و فرهنگی شناسایی شده است. حجم نمونه با منطق نمونه­گیری نظری و قضاوتی و تا حصول اشباع نظری در مجموع 16 نفر را در برگرفت. کدگذاری داده­ها با استفاده از نرم افزار NVIVO8 به انجام رسید و پیش­بینی کننده­های وفاداری به مقصد گردشگری شناسایی و دسته بندی شدند. یافته­های پژوهش نشان می­دهد وفاداری به مقصد گردشگری با پنج عامل و 45 مولفه شامل: ارزش ادراک شده(5 مؤلفه)، کیفیت خدمات( 5 مؤلفه)، شرایط میزبانی(3 مؤلفه)، آگاهی و شناخت(11 مولفه) و ادراک از تنگناها(21 مولفه) تببین می شود.