12 اسفند 1402
محمود نياد

محمود نیاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: 07136333174
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Saeid Zarei, Hossein Raanaei, Mahmood Niad (2023) Investigation of mercury removal by Fe3O4@SiO2-NH2-GO-NC as magnetic nanocomposite INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS: 1121; 110665-...
2
Zeynab Naserifard, Mahmood Niad, Saeid Zarei (2022) Investigation of nanomagnetic biocomposite sorbent extracted from Cystoseria myricaas algae for copper uptake INORGANIC CHEMISTRY COMMUNICATIONS: 139; 109404
3
, Mahmood Niad, Zahra Solati (2020) DFT investigation onto axial ligand effects on the TPP ligand and its manganese complexes [Mn(TPP)(O)(X)] (X=F-, Cl-, Br-) Journal of the Iranian Chemical Society: 17; 2901-2908
4
Saeid Zarei, Mahmood Niad (2020) Application of fuzzy modeling and response surface methodology for optimization of cadmium uptake by Colpomenia sinosa Advances in Environmental Technology: 1; 31-36
5
Saeid Zarei, Mahmood Niad (2020) The isotherm, kinetic and thermodynamic studies of the cadmium uptake by colpomenia sinuosa Separation Science and Technology: ; 257،265
6
7
محمود نیاد، زینت عبدالهی (1397) ظرفیت جلبک قرمز Gracilariaبرای جذب زیستی کادمیوم: مطالعه همدمایی و روش سطح پاسخ اقیانوس شناسی: ; 61،69
8
Saeid Zarei, Mahmood Niad, Hossein Raanaei (2018) The removal of mercury ion pollution by using Fe3O4-nanocellulose: Synthesis, characterizations and DFT studies JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS: ; 273،258
9
Saeid Zarei, Mahmood Niad (2017) Cystoseira myricaas for mercury (II) uptake: Isotherm, kinetics, thermodynamic, response surface methodology and fuzzy modeling Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers: ; 1،11
10
Mahmood Niad, , (2014) biosorption of copper II on sargassum angostifolium C.Agradh phaeophyceae biomass CHEMICAL SPECIATION AND BIOAVAILABILITY: ; 176،183
11
Khosro Mohammadi, Mahmood Niad, (2014) New 3,4-diaminobenzoic acid Schiff base compounds and their complexes: Synthesis, characterization and thermodynamics SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY: ; ،
12
Mahmood Niad, Saeid Zarei (2014) Removal of nickel as toxic heavy metal using Entromorpha as green alga INDIAN JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY: ; ،
13
Mahmood Niad, Mehdi Mohammadi, Elham Ghatei, Saeid Zarei (2013) Removal of Cd(II) from Aqueous Solutions by Biosorption of Laurencia Papillos Transactions of the SAEST (Society for Advancement of Electrochemical Science and Technology): 1; 5
14
Khosro Mohammadi, Mahmood Niad, (2013) Synthesis, spectral, thermal and thermodynamic studies of oxovanadium(IV) complexes of Schiff bases derived from 3,4-diaminobenzoic acid with salicylaldehyde derivatives SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY: ; 145،150
15
Khosro Mohammadi, Alireza Hasaninejad, Mahmood Niad, (2010) Application of metalloporphyins as new catalyst for efficient mild and regioselective synthesis of quinoxaline derivatives JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES: ; ،
مقالات در همایش ها
1
ناهید علوی، حسین نیک منش، محمود نیاد (1401) جانشانی همزمان کاتیون های کروم و روی در ساختار نانوذرات فریت نیکل و بررسی خواص ساختاری، جذبی و مغناطیسی آنها چهارمین کنفرانس بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی، ایران، بوشهر
2
ندا مرادی، حسین نیک منش، محمود نیاد (1401) فعال سازی پرسولفات به وسیله نانوذرات فریت نیکل جهت تخریب موثرآنتی بیوتیک تتراسایکلین چهارمین کنفرانس بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی، ایران، بوشهر
3
ظفری فایزه، محمود نیاد (1401) بررسی جذب زیستی فلز روی توسط زیست توده ی کتومورفا بهینه شده با نانو ذرات مغناطیسی چهارمین کنفرانس بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی، ایران، بوشهر
4
زینت هادی نژاد، محمود نیاد، لیلا مفتون آزاد (1401) بررسی نظری جذب یون کرومات بر روی برخی از مولکولهای زیست فعال عصاره زنجبیل چهارمین کنفرانس بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی، ایران، بوشهر
5
شاه بندرزاده هادی ، محمود نیاد، لیلا مفتون آزاد (1401) جذب زیستی سرب به وسیله تهیه عصاره جلبک کتومرفا اصلاح شده بر روی نانو ذرات مغناطیسی چهارمین کنفرانس بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی، ایران، بوشهر
6
محمود نیاد، فرشته زارعی، لادن رسول زاده (1397) جذب زیستی سرب بوسیله آنترمورفا پرولیفریا دومین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی
7
محمود نیاد، عزت آذری (1397) مقایسه الگوهای همدمایی برای جذب کادمیوم بر روی جلبک آنترومورفا و ذرات آهن مغناطیسی تثبیت شده بر روی اکالیپتوس دومین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی
8
محمود نیاد، سعید زارعی، فریبا شمالی هرمزی ، مژگان خلیفه ای (1395) مطالعه همدمایی برای جذب زیستی فلزات سنگین روی، کادمیوم، جیوه و مس توسط جلبک سبز انترومرفا انرژی و محیط زیست
9
محمود نیاد، محمد جابری (1394) بررسی سینتیک و ترمودینامیک جذب زیستی یون روی توسط جلبک پادینابورگسینی فرصت های فناوری محور پیش رو در حوزه جلبک های دریایی
10
محمود نیاد، لادن رسول زاده (1394) حذف یون مس از آب آلوده توسط جلبک سارگاسوم فرصت های فناوری محور پیش رو در حوزه جلبک های دریایی
11
محمود نیاد، الهام سیدی نسب (1394) بررسی تاثیر عوامل مختلف در جذب زیستی فلز سرب توسط جلبک قرمز گراسیلاریا فرصت های فناوری محور پیش رو در حوزه جلبک های دریایی
12
محمود نیاد، خسرو محمدی، آمنه ایراندوست (1391) کمپلکس های باز شیف وانادیم حاصل از بنزوییک اسید و مشتقات سالیسالدهید: سنتز، پایداری گرمایی و مطالعات ترمودینامیکی چهاردهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
فاطمه دریانی، امیرحسین احمدی، حسین نیک منش، محسن نوروزی، محمود نیاد (1402) بررسی اثر نانوذره مغناطیسی ناقل سیس پلاتین و ژن کدکننده ی RNA سنجاق سری کوتاه علیه MALAT1 بر رده سلولی سرطانی معده
2
3
فاطمه السادات موسوی نژادقوام ابا ، لیلا مفتون آزاد، محمود نیاد (1401) بررسی نظری برهمکنش های یون نیکل با زیست مولکول های دارچین
4
زینت هادی نژاد، لیلا مفتون آزاد، محمود نیاد (1401) بررسی نظری برهمکنش یون کرومات با برخی زیست مولکول های زنجبیل
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
سعید زارعی، محمود نیاد، حسن تاجیک، خسرو محمدی (1391) جذب یون نیکل توسط جلبک سیستوسریامای و آنترومرفا
33
مجتبی نجمی، خسرو محمدی، محمود نیاد، علیرضا حسنی نژاد (1387) کاربرد متالوپورفیرین به عنوان کاتالیزور در سنتز کینوکسالین ها
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!