08 خرداد 1403
سيد يعقوب حسيني

سید یعقوب حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 07731222124
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر سرمایه فکری
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Key word: Intellectual capital and cultural intelligence
پژوهشگران سید یعقوب حسینی (نفر اول) ، پروانه بهرامی (نفر دوم) ، علی دریانورد (نفر سوم)

چکیده

توسعه فن آوری های اطلاعاتی و شبکه های ارتباطی سهم به کارگیری دانش و اطلاعات را در سطح جهانی به میزان زیادی افزایش داده است. در این راستا، یکی از مهم ترین منابع شرکت، سرمایه انسانی است. امروزه سرمایه انسانی در حال تبدیل شدن به یک منبع مهم و حیاتی در ایجاد رشد اقتصادی می باشد. با توجه به مطالب عنوان شده، در این پژوهش تلاش گردیده با مرور گسترده ادبیات، ابتدا زیر مجموعه ها و شاخص های به کارگرفته برای ارزیابی عوامل محرک سرمایه انسانی از ادبیات موضوع استخراج و سپس معتبرترین آن ها ارائه شود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده و برای تعیین قابلیت اعتماد (پایایی) ازروش آلفای کرونباخ استفاده شده است، که حاکی از اعتبار بالای پرسشنامه ها دارد. تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه نیز با استفاده نرم افزار SPSS انجام شده است. داده های جمع آوری شده، با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد، عوامل محرک سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معناداری بر توانمندسازها داشته و این خود نتایج عملکرد را تحت تاثیر قرار می دهد.