08 خرداد 1403
سيد يعقوب حسيني

سید یعقوب حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 07731222124
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی موانع سازمانی کسب و کارهای کوچک و متوسط در پذیرش تجارت الکترونیک
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
تجارت الکترونیک، کسب وکارهای کوچک و متوسط، موانع سازمانی
پژوهشگران مجید اسماعیل پور (نفر اول) ، سید یعقوب حسینی (نفر دوم) ، یونس جعفرپور (نفر سوم)

چکیده

با توجه به نقش و اهمیت تجارت الکترونیک برای شرکت های امروزی و بدلیل محدودیت های شرکت های کوچک و متوسط در این زمینه، هدف ازتحقیق حاضر بررسی موانع سازمانی کسب وکارهای کوچک و متوسط در پذیرش تجارت الکترونیک است. جامعه آماری تحقیق را شرکت های فعالمستقر در شهرک صنعتی شهرستان بوشهر تشکیل می دهند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسش نامه و برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار smartpls استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که چهار متغیر عدم آگاهی و اطمینان از منافع، هزینه، کمبود زمان و هارت ناکافی کارکنان از موانع سازمانی کسب و کارهای کوچک و متوسط در پذیرش تجارت الکترونیک است.