08 خرداد 1403
سيد يعقوب حسيني

سید یعقوب حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 07731222124
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سنجش رقابت پذیری صنایع فولاد ایران جهت ورود به بازارهای جهانی (مورد مطالعه شرکت فولاد هرمزگان)
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
491
پژوهشگران علیرضا ساعی کیا (دانشجو) ، سید یعقوب حسینی (استاد مشاور)

چکیده

رقابت پذیری، قابلیت ها و توانمندی هایی می باشندکه یک کسب وکار، صنعت، منطقه, و یا یک کشور دارا بوده و می تواند آنها را حفظ کند تا در عرصه رقابت بین المللی نرخ بازگشت بالایی را در فاکتورهای تولید ایجاد کرده و نیروی انسانی خود را در وضعیت نسبتاً مطلوبی قرار دهد. .شناسایی و تدوین عوامل وشاخص های دخیل در رقابت پذیری صنعت فولاد -به عنوان یکی از صنایع مادر و پیشران اقتصادکشور -در قالب یک مدل کارا ، با بهره گیری از نظر خبرگان و بر مبنای مطالعات پیشین و ایجاد چارچوبی مدون برای ارزیابی میزان رقابت پذیری شرکت ها، هدف این پژوهش های بوده تا از این رهگذر بتوان با سنجش موقعیت شرکت در میان شرکت های فعال در صنعت فولاد کشور و نیز شرکت های فعال در عرصه جهانی، ابزاری کاراواصولی ارائه نمود تا مدیران و تصمیم گیران را در انتخاب و تدوین اهداف ، استراتژی ها و سیاست ها جهت رشد و توسعه توانمندی های شرکت و حفظ و ارتقای توان رقابتپذیری آن برای حضور در بازار های جهانی یاری رساند.نتایج حاصل از این پژوهش های در قالب مدلی که شاخص های موثر در رقابت پذیری را در یکی از تقسیمات محیطی که عبارتند از محیط داخل و محیط خارج نزدیک و دور و محیط بین الملل تفکیک کرده و اولویت شاخص ها را تعیین کرده است ارائه خواهد شد.