08 خرداد 1403
سيد يعقوب حسيني

سید یعقوب حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 07731222124
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل فرآیندهای سازمانی (مورد مطالعه: فرآیند ترفیع پایه اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس)
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Keywords: Process mining, Business Process Management, Enterprise resource planning, Artificial Neural Network.
پژوهشگران مطهره حسینی (دانشجو) ، سید یعقوب حسینی (استاد راهنما) ، عبدالمجید مصلح (استاد مشاور)

چکیده

زمینه و هدف: فرآیند محور شدن سازمان ها این الزام را ایجاد می کند که این سازمان ها، فرآیندهای خود را ارزیابی و بازنگری کنند و در صورتی که این مهم صورت نپذیرد، سازمان با مشکلاتی اعم از افزایش هزینه های زمانی، نیروی انسانی و مالی مواجه می گردد. بدین منظور، پژوهش حاضر بر آن است تا یکی از فرآیندهای دانشگاه خلیج فارس که منجر به ایجاد هزینه هایی برای این سازمان شده است را مورد بررسی قرار دهد و با استفاده از داده های موجود و استفاده از تکنیک فرآیندکاوی، مدلی از این فرآیند به دست آورده شود. به طور کلی این پژوهش در صدد رسیدن به اهدافی کلیدی همچون شناسایی، ترسیم، اندازه گیری عملکرد و بهبود فرآیند ترفیع پایه اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر می باشد. روش‏شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش فرآیندهایی است که در سیستم ERP دانشگاه خلیج فارس در حال انجام است. از این حجم از فرآیندهای موجود در دانشگاه فرآیند ترفیع پایه به عنوان نمونه انتخاب شد و داده های مربوط به یک ساله اخیر این فرآیند از سیستم استخراج گردید. روش نمونه گیری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است نمونه گیری بر اساس معیار است که با استفاده از تکنیک فرآیند کاوی، داده های مربوطه مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش آمار استنباطی، توصیفی و نرم افزارهای Microsoft Excel و Disco استفاده شده است. یافته ها و نتیجه‏گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که برای به فرجام نهایی رسیدن یک درخواست ترفیع پایه، به طور متوسط 51 روز و 7 ساعت زمان لازم است تا درخواستی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه برای مدیر گروه ارسال شود و در نهایت مورد تائید معاون اداری و مالی قرار گیرد. گلوگاه اصلی این فرآیند در بخش بررسی شورای ترفیع پایه می باشد که بیشترین زمان که معادل با 39 روز پس از تائید رئیس پژوهشکده و 34 روز 3 ساعت بعد از تائید رئیس دانشکده است، سپری می شود تا درخواستی مورد تائید شورای ترفیع قرار گیرد. به همین منظور، با توجه به زمان زیادی که در این فرآیند صرف بررسی درخواست های ترفیع پایه در بخش شورای ترفیع پایه می شود؛ تغییراتی مبتنی بر باز مهندسی و مدیریت یکپارچه فرآیندها در الگوی ترفیع پایه دانشگاه خلیج فارس بوشهر ارائه شده است.