08 خرداد 1403
سيد يعقوب حسيني

سید یعقوب حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 07731222124
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تبیین هویت یابی تحصیلی دانشجویان: علل، پیامدها و روش سنجش بر پایه یک رویکرد ترکیبی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Student, Academic Identity, Mix method research
پژوهشگران کرمی شعار مرضیه (دانشجو) ، فریده السادات حسینی (استاد راهنما) ، سید یعقوب حسینی (استاد مشاور)

چکیده

هویت از جمله مولفه های مهم رشد است که ابعاد مختلفی را شامل می شود. حیطه تحصیلی یکی از مهمترین مراحل زندگی هر فرد است. هویت تحصیلی نیز که یکی از ابعاد مهم هویت می باشد در زندگی تحصیلی هر فرد در سن نوجوانی به دنبال شروع بحران هویت شروع به شکل گیری می کند و نوجوان به دنبال کسب یک هویت سالم و موفق با عوامل بسیاری مواجه می شود. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع هویت تحصیلی و نقش آن در سلامت محصلین و جامعه علمی، به دنبال تبیین فرایند هویت یابی دانشجویان و بررسی علل، پیامدها و راهکارهای موثر در هویت یبی تحصیلی دانشجویان می باشد. این پژوهش بر پایه رویکرد ترکیبی، در دو مرحله کیفی و کمی اجرا گردید. جامعه آماری را در هر دو بخش پژوهش دانشجویان و اساتید دانشگاه خلیج فارس تشکیل داده اند. نمونه گیری در مرحله کیفی به صورت نظری و در مرحله کمی به صورت خوشه ای تصادفی انتخاب گردید. داده های به دست آمده در مرحله کیفی بر مبتنی بر نظریه داده بنیاد، کد گذاری شدند و به صورت مدل گراندد ارائه گردیدند. سپس در مرحله پژوهش کمی، داده های حاصل از پژوهش کیفی به صورت یک پرسشنامه تدوین شد و در جامعه آماری دانشجویان اجرا گردید. یافته های پژوهش کمی همسو با یافته های پژوهش کیفی بودند و پرسشنامه تدوین شده از بخش کیفی پژوهش برازش لازم را در تحلیل کمی به دست آورد. همچنین نتایج به دست آمده در پژوهش کمی نشان دادند که مدل ارائه شده از برازش خوبی برخوردار بوده است. بر همین اساس نتیجه گیری می شود عوامل موثر بسیاری در فرایند هویت یابی تحصیلی دانشجوها وجود دارد که می تواند در فرایند شکل گیری هویت تسریع و یا وقفه ایجاد کند. که با استناد به آنچه در بخش پژوهش کیفی به عنوان ابعاد هویت تحصیلی بیان شده است، می توان به نوجوانان و جوانان برای رسیدن به یک هویت تحصیلی موفق کمک کرد.