08 خرداد 1403
سيد يعقوب حسيني

سید یعقوب حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 07731222124
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی مولفه های صمیمیت زناشویی زوج های جوان شهر بوشهر
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
بررسی مولفه های صمیمیت زناشویی زوج های جوان شهر بوشهر
پژوهشگران مریم حمید (دانشجو) ، مهناز جوکار (استاد راهنما) ، سید یعقوب حسینی (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: آن چه از آن به عنوان صمیمیت یاد می کنیم از فردی به فرد دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت و غیر قابل انکار است. چرا که انتظارات ما به لحاظ اجتماعی توسط بسیاری از زمینه های مختلف ساخته می شود. این پژوهش کیفی در راستای بررسی مولفه های صمیمیت زناشویی از نگاه زوج های جوان شهر بوشهر انجام گرفت. هدف: تعیین مولفه های صمیمیت زناشویی زوج های جوان شهر بوشهر روش‏شناسی: جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه زوج های جوان شهرستان بوشهر به روش نمونه گیری هدفمند است. که 9 نفر خانم و 6 مرد انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. همچنین برای تحلیل و ارزیابی اطلاعات حاصل از مصاحبه از روش گرندد تئوری استفاده شد. در این مطالعه برای اعتبار و اعتماد بخشی به داده ها از قابلیت اعتبار، انتقال پذیری، قابلیت اعتماد و قابلیت تأیید استفاده شد. یافته‏ها: در این تحقیق مولفه های به دست آمده از تحلیل مصاحبه ها حول مفهوم صمیمیت شامل14 کد انتخابی بود. که عبارت اند از: روانشناختی، عاطفی، عقلانی، ارتباطی، اجتماعی، جنسی، فیزیکی، مالی، ادراکی، واژگانی، خودمدارانه، ایثارگرانه، مهر ورزانه و مشارکتی است. نتیجه‏گیری: 8 مولفه ی این تحقیق در راستای مولفه هایی بودند که در سایر پژوهش های دیگر، محققان به آن ها اشاره می کردند. 6 مولفه ی دیگر حاصل تحلیل بیانات شرکت کنندگان جامعه تحقیق بود. که عبارت اند از : صمیمیت خودمدارانه، ایثارگرانه، مشارکتی، مهر ورزانه، ادراکی و واژگانی بود. که این ابعاد نشان دهنده ی تاکید زوجین جامعه ی پژوهش بر این مفاهیم بوده است، که قبلا جایی در بین صمیمیت نداشتند. لذا این تحقیق می تواند ابهامات موجود از پژوهش های قبلی درباره ابعاد صمیمیت را کمتر کند. و راه را برای دیگر تحقیقات پیرامون صمیمیت هموارتر کند. همچنین می تواند کمک زیادی به مشاوران و خانواده درمانگران برای مشاوره های پیش از ازدواج و زناشویی داشته باشد.