08 خرداد 1403
سيد يعقوب حسيني

سید یعقوب حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 07731222124
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان تصميمگيري كارآفرينان در انتخاب صنعت: نقش شهود، احساس و منطق
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
انتخاب صنعت، تصمیمگیری منطقی، تصمیمگیری احساسی، تصمیمگیری شهودی
مجله توسعه کارآفرینی
شناسه DOI https://doi.org/10.22059/jed.2023.356467.654157
پژوهشگران سید یعقوب حسینی (نفر اول) ، زعیمه نعمت الهی (نفر دوم) ، ملیکا فلاح زاده (نفر سوم)

چکیده

هدف: این پرسش که کارآفرینان برای ورود یک صنعت خاص به چه عناصری توجه میکنند، پرسش مهمی در حوزه کارآفرینی است. از سوی دیگر، سبک تصمیمگیری افراد از سه الگوی منطقی، احساسی و شهودی پیروی میکند. این پژوهش برای پاسخگویی به این پرسش انجام شده است که کارآفرینان با سبک منطقی، احساسی و شهودی، به چه عواملی برای ورود به یک صنعت توجه میکنند؟ روش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش دارای رویکردی آمیخته است و تالش میکند تا به روشنگری بیشتری در نحوه تصمیم راهبردی انتخاب صنعت توسط کارآفرینان کمک کند. در این پژوهش، مدل تصمیم گیری کارآفرینان ابتدا با رویکرد کمی مورد سنجش قرار گرفته است. ابزار گردآوری در این مرحله از پژوهش، پرسشنامه چندگزینهای است. در فاز دوم پژوهش، نحوه تصمیمگیری کارآفرینان برای ورود به یک صنعت با رویکردی کیفی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مرحله برای به دست آوردن اطالعات مورد نیاز از روش مصاحبه نیمهساختاریافته استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه شامل مدیران استارتآپهای مراکز نوآوری دانشگاه شیراز در نیمه دوم سال 1400 است. یافتهها: یافتهها نشان داد که نحوه ورود کارآفرینان با سبک منطقی، احساسی و شهودی، دارای یکسری از مشابهتها و تفاوتها است. خوشهبندی کدهای استخراج شده در این پژوهش، در 21 مضمون دستهبندی شدند. نتیجهگیری: نتایج نشان داد کارآفرینان با سبک منطقی، احساسی و شهودی چه عواملی را برای انتخاب صنعت مورد توجه قرار میدهند.