08 خرداد 1403
سيد يعقوب حسيني

سید یعقوب حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 07731222124
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي عوامل مؤثر بر قصد و نيت كارآفريني دانشجويان رشته مديريت
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مطالعات منابع انسانی
شناسه DOI
پژوهشگران سید یعقوب حسینی (نفر اول) ، زهره خسروی لقب (نفر دوم)

چکیده

با توجه به حجم بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی و عدم وجود بازار کار برای همه ی افراد، کارآفرینی می تواند سهم مهمی در اشتغال افراد و نیز رشد و پیشرفت جامعه داشته باشد.در این پژوهش به شناسایی عواملی که بر قصد و نیت کارآفرینی دانشجویان مدیریت تأثیر گذار است پرداخته شده است. این پژوهش، پژوهشی کاربردی می باشد و از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه های دولتی شهر تهران تشکیل می دهند. روش نمونه گیری این پژوهش روش نمونه گیری در دسترس می باشد. پرسشنامه پژوهش با توجه به پژوهش های پیشین و بخشی از آن نیز توسط نگارندگان طراحی شد. روایی پرسشنامه با توجه به نظر کارشناسان و نیز تحلیل عاملی در نرم افزار SPSS تایید شد؛ و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله ی نرم افزار Amos Graphics مشخص شد انگیزه کارآفرینی، کارآمدی کارآفرینی و شبکه های اجتماعی بر قصد و نیت کارآفرینی تأثیر مثبت و معنادار دارند؛ همچنین این نتیجه به دست آمد که کارآمدی کارآفرینی و انگیزه کارآفرینی بر یکدیگر تأثیر مثبت و معنادار دارند.