30 تیر 1403
زهره ملاكي

زهره ملاکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ادبیات فارسی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحقیق در صورخیال و شگردهای زبانی اشعار سعید بیابانکی (مجموعه های سنگچین، نامه های کوفی، جامه دران و سکته ملیح)
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
صور خیال، تشبیه، استعاره، کنایه، شعر معاصر، سعید بیابانکی.
پژوهشگران کوروش حیدری (دانشجو) ، حسین سلیمی (استاد راهنما) ، زهره ملاکی (استاد مشاور)

چکیده

صور خیال، جوهر اصلی شعر و عنصر ثابت شعر است و چیزی است که از نیروی خیال حاصل می شود. صور خیال، معیار و ارزش و اعتبار هنری شعر است. در هیچ یک از آثار ادبی در طی قرون گذشته اثری در نقد علم بلاغت به اهمیت صور خیال نیست. مجموعه تصاویر حاصل از انواع صور خیال (استعاره، تشبیه، مجاز، کنایه) در دیوان هر شاعری بیانگر لحظه هایی است که با درون و جهان درونی او سروکار دارد. سعید بیابانکی ازجمله شاعرانی است که در ادبیات چند دهه اخیر ایران، دارای چهره درخشانی است که عنصر خیال در اشعار او نمود قابل توجهی دارد. این جستار، اشعار سعید بیابانکی را در چهار دفتر شعری وی (نامه های کوفی، سنگچین، جامه دران و سکته ملیح) ازنظر صور خیال (استعاره، تشبیه، مجاز و کنایه) موردبررسی قرار می دهد. علاوه بر این، بیابانکی با به کارگیری آرایه هایی که به زینت های ادبی معروف اند، جلوه های زیبایی از شعر چند دهه اخیر ایران را به تصویر کشیده است. این پایان نامه در چهارفصل به بررسی صور خیال و زینت های ادبی در شعر سعید بیابانکی پرداخته است. به این ترتیب که در فصل اول، کلیات پژوهش ارائه شده است. در فصل دوم، مبانی نظری موردبحث قرارگرفته است. در فصل سوم بررسی زندگی و اسلوب ادبی بیابانکی صورت گرفته است. در فصل چهارم که بخش اصلی پژوهش است به بررسی و تحلیل صور خیال در هریک از مجموعه های شعر این شاعر پرداخته شده است و درنهایت در فصل پنجم، نتایج را ارائه داده و به ذکر پیشنهادها و محدودیت های کار می پردازد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی با ارائه آمار است.