30 تیر 1403
زهره ملاكي

زهره ملاکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ادبیات فارسی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي نوآوري در اشعار سلمان هراتي در پرتو استعاره مفهومي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله شعر پژوهی
شناسه DOI
پژوهشگران اسماعیل ذاکری (نفر اول) ، زهره ملاکی (نفر دوم)

چکیده

استعارهی مفهومی مبحثی در زبانشناسی شناختی است که با کمک آن میتوان نظام فکری و ساختار ذهنی اهل زبان را بهخوبی شناخت و محتوای بینش کلی ملتها را در بستر تجربه مشخص کرد. کاربرد این نظریه در ادبیات سبک شخصی شاعران و منابع الهام و میزان نوآوریها و در نهایت جایگاه شعری آنان را نشان میدهد. این مقاله با استفاده از این رهیافت اشعار سلمان هراتی را بررسی کرده و با استخراج انواع استعارههای مفهومی و ترسیم نگاشتهای مربوط به آنها به این نتیجه دست یافته است که در اشعار ایشان نوآوری در استفاده از استعارههای قراردادی و خلق استعارههای غیرقراردادی برجستگی خاصی دارد و پیوند بین سه مقولهی )عناصر طبیعت و ایدئولوژی و حوادث اجتماعی و فرهنگی و سیاسی( موجب خلق استعارههای بههمپیوسته و منسجم شده است. پیوند این سه مقوله، مثل یک نخ نامرئی این استعارهها را به هم متصل کرده است که حاصل آن، نگاشتهای اصلی و بنیادین »هستی طبیعت است«، »زندگی حرکت است« و »زندگی مبارزه است« شده است. این نگاشتهای استعاری مثل یک رشتهی مفهومی، تمام اجزای اشعار هراتی را بههم پیوند زده و موجب انسجام درونی اشعار او شده است.