گروه مهندسی معماری

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی معماری

نام:  پويا دولابي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه مهندسي معماري
نام:  مهرداد سرهادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه مهندسي معماري
نام:  امين محمدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه مهندسي معماري
نام:  سيد محمد موسوي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه مهندسي معماري