آیین‌نامه‌های پژوهشی

خانه /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

فرم ها

 عنواندریافت فایل
1 فرم درخواست هسته پژوهش و فناوری  
2 فرم درخواست گروه پژوهش و فناوری  
3 کاربرگ پیشنهاده طرح پژوهشی درون دانشگاهی-فناورانه  
4 کاربرگ پیشنهاده طرح پژوهشی درون دانشگاهی-دانشگاه پژوهی  
5 کاربرگ پیشنهاده طرح پژوهشی درون دانشگاهی-خلیج فارس پژوهی  
6 کاربرگ پیشنهاده طرح پژوهشی درون دانشگاهی-پسادکتری  
7 کاربرگ پیشنهاده طرح پژوهشی درون دانشگاهی-رساله دکتری  
8 International Collaborations Research Proposal Application Form  

آیین نامه ها

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه ارزشیابی عملکرد پژوهشی و فناوری اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس  
2 آیین نامه پژوهانه دانشگاه خلیج فارس  
3 آیین نامه طرح های پژوهشی و فناوری دانشگاه خلیج فارس  
4 آیین نامه واحدهای پژوهشی و فناوری دانشگاه خلیج فارس  
5 شیوه نامه نشر کتب علمی دانشگاه خلیج فارس  
6 آیین نامه مالکیت فکری  
7 شیوه نامه اعزام و پذیرش درخواست فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری  
8 آیین نامه فرصت مطالعاتی  
9 شیوه نامه استقرار و اجاره بها  
10 قرارداد استقرار واحدهای فناوری  
11 استقرار هسته نوآور  
12 دستور العمل استفاده از ماموریت پژوهشی  
13 آیین نامه دوره پسا دکترا  
14 آیین نامه طرح های کلان  
15 آیین نامه راه اندازی نشریات علمی دانشگاه خلیج فارس