آیین‌نامه‌های پژوهشی

خانه /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

آیین نامه ها

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه ارزشیابی عملکرد پژوهشی و فناوری اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس  
2 آیین نامه پژوهانه دانشگاه خلیج فارس  
3 آیین نامه طرح های پژوهشی و فناوری دانشگاه خلیج فارس  
4 شیوه نامه نشر کتب علمی دانشگاه خلیج فارس  
5 آیین نامه مالکیت فکری  
6 شیوه نامه اعزام و پذیرش درخواست فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری  
7 آیین نامه فرصت مطالعاتی  
8 شیوه نامه استقرار و اجاره بها  
9 قرارداد استقرار واحدهای فناوری  
10 استقرار هسته نوآور  
11 دستور العمل استفاده از ماموریت پژوهشی  
12 آیین نامه دوره پسا دکترا  
13 آیین نامه طرح های کلان  
14 آیین نامه راه اندازی نشریات علمی دانشگاه خلیج فارس