آیین‌نامه‌های پژوهشی

خانه /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

پارساها

 عنواندریافت فایل
1 کاربرگ ارزشیابی و نمره دهی پایان ‏نامه و رساله  
2 الگوی نگارش پارسا (پایان نامه و رساله) به زبان پارسی  
3 الگوی نگارش پارسا (پایان نامه و رساله) به زبان انگلیسی (برای پایان نامه و رساله دکتری دارای همکار بین المللی)  
4 الگوی پیشنهاده پارسا (پایان نامه و رساله) به زبان پارسی  

سایر

 عنواندریافت فایل
1 لیست نشریات 2020 JCR به همراه Categories، Quartiles، IF، MIF، AIF  
2 لیست نشریات 2019 JCR به همراه Categories، Quartiles، IF، MIF، AIF  

فرم ها

 عنواندریافت فایل
1 فرم درخواست هسته پژوهش و فناوری  
2 فرم درخواست گروه پژوهش و فناوری  
3 کاربرگ پیشنهاده طرح پژوهشی درون دانشگاهی-فناورانه  
4 کاربرگ پیشنهاده طرح پژوهشی درون دانشگاهی-دانشگاه پژوهی  
5 کاربرگ پیشنهاده طرح پژوهشی درون دانشگاهی-خلیج فارس پژوهی  
6 کاربرگ پیشنهاده طرح پژوهشی درون دانشگاهی-پسادکتری  
7 کاربرگ پیشنهاده طرح پژوهشی درون دانشگاهی-رساله دکتری  
8 International Collaborations Research Proposal Application Form  
9 قالب پوستر نشست های علمی  
10 قالب پوستر طرح های پژوهشی  
11 قرارداد استقرار واحدهای فناوری  
12 استقرار هسته نوآور  

آیین نامه ها

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه ارزشیابی عملکرد پژوهشی و فناوری اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس  
2 آیین نامه پژوهانه دانشگاه خلیج فارس  
3 آیین نامه طرح های پژوهشی و فناوری دانشگاه خلیج فارس  
4 آیین نامه واحدهای پژوهشی و فناوری دانشگاه خلیج فارس  
5 آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی  
6 آیین نامه مالکیت فکری  
7 آیین نامه فرصت مطالعاتی  
8 شیوه نامه اعزام و پذیرش درخواست فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری  
9 دستور العمل استفاده از ماموریت پژوهشی  
10 شیوه نامه استقرار و اجاره بها  
11 آیین نامه دوره پسا دکترا  
12 آیین نامه طرح های کلان  
13 شیوه نامه نشر کتب علمی دانشگاه خلیج فارس  
14 آیین نامه راه اندازی نشریات علمی دانشگاه خلیج فارس  
15 شیوه نامه دوره مشاهده گری  
16 منشور و موازین اخلاق پژوهشی  
17 مصادیق تخلفات پژوهشی و دستورالعمل نحوه بررسی