واحدهای پژوهش و فناوری

خانه /واحدهای پژوهش و فناوری

در زیر، فهرست ,واحدهای پژوهش و فناوری به تفکیک دانشکده، پژوهشکده و مرکز پژوهشی آورده شده‌است:

 

دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

دانشکده هنر و معماری

دانشکده مهندسی جم