هسته پژوهش و فناوری انگیزش در تعلیم و تربیت

خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری انگیزش در ...

(-)


تاریخ تصویب : 23-03-1396

دبیر هسته پژوهش و فناوری : سید موسی گلستانه

-


محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :
آموزش مداخلات جامع خودتنظيمي و انگيزشي جهت غلبه بر افت تحصيلي در دانشجويان داراي افت تحصيلي و مشروطي


برنامه واحد پژوهش و فناوری :
-نهيه يك بسته جامع آموزشي مداخلات خودتنظيمي و انگيزشي براي دانشجويان (سال اول) -اجراي مقدماتي بسته جامع آموزشي مداخلات خودتنظيمي و انگيزشي براي دانشجويان و شناسايي نقاط قوت و ضعف آن(سال اول) -اجراي نهايي بسته جامع آموزشي مداخلات خودتنظيمي و انگيزشي براي دانشجويان (سال دوم) -تاثير اجراي بسته جامع آموزشي مداخلات خودتنظيمي و انگيزشي براي پيشرفت تحصيلي، مهارت هاي شناختي و فراشناختي، هيجان هاي تحصيلي، سبك هاي اسنادي، راهبرهاي انگيزشي،كاركردهاي اجرايي مغز و سطوح پردازش شناختي و حافظه در دانشجويان داراي افت تحصيلي ( سال دوم) -تاثير اجراي بسته جامع آموزشي مداخلات خودتنظيمي و انگيزشي براي پيشرفت تحصيلي، مهارت هاي شناختي و فراشناختي، هيجان هاي تحصيلي، سبك هاي اسنادي، راهبرهاي انگيزشي،كاركردهاي اجرايي مغز و سطوح پردازش شناختي و حافظه در دانشجويان مشروطي ( سال دوم) -مطالعه طولي طرح و ارزيابي اثربخشي برنامه بر دانشجويان داراي افت تحصيلي (سال سوم) -مطالعه طولي طرح و ارزيابي اثربخشي برنامه بر دانشجويان مشروطي (سال سوم) -مطالعه طولي طرح و ارزيابي اثربخشي برنامه بر دانشجويان داراي افت تحصيلي (سال چهارم) -مطالعه طولي طرح و ارزيابي اثربخشي برنامه بر دانشجويان مشروطي (سال چهارم) -مطالعه طولي طرح و ارزيابي اثربخشي برنامه و شناسايي نقاط قوت و ضعف برنامه و پيشنهاد برنامه جديد براي دانشجويان داراي افت تحصيلي (سال پنجم) -مطالعه طولي طرح و ارزيابي اثربخشي برنامه و شناسايي نقاط قوت و ضعف برنامه و پيشنهاد برنامه جديد براي دانشجويان مشروطي (سال پنجم)


نام:  فريده السادات حسيني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
نام:  سيد موسي گلستانه
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
نام:  غلامرضا احمدي نسب
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
صفحه شخصی: 
نام:  مرضيه پاسالاري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
صفحه شخصی: 

لیست پژوهش‌های مشارکت‌کننده با این واحد :

پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!