مشخصات پژوهش

خانه /ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ...
عنوان ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ارقام کلزا با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده بررسی تنوع ژنتیکی و روابط خویشاوندی بین و درون جمعیتها، گونهها و افراد مختلف یکی از اهداف اصلی بسیاری از تحقیقات بهنژادی است. بدین منظور نشانگرهای مولکولی بهطور گستردهای مورد استفاده قرار گرفتهاند. در این مطالعه برای ارزیابی تنوع ژنتیکی در بین 20 رقم کلزا، از 9 آغازگر ISSR استفاده گردید. از بین این آغازگرها، 8 آغازگر ISSR بیشترین چندشکلی را ایجاد نمودند. متوسط تعداد باند چندشکل به ازای هر آغازگر و هر رقم، بهترتیب، 77/8 و 95/3 عدد برآورد شد. همچنین بیشترین محتوای اطالعات چندشکلی )PIC )مربوط به آغازگر MM6( 78/0 )بود. نمودار درختی حاصل از تجزیه خوشهای با نرمافزار NTSYS به روش UPGMA و ماتریس ضریب تشابه ساده رسم شد. بر این اساس رقمها در شش گروه مجزا قرار گرفتند. همچنین نمودار دو بعدی با استفاده از روش تجزیه به مؤلفههای اصلی )PCA )ترسیم و نتایج حاصل از گروهبندی آن با روش تجزیه خوشهای مقایسه شد. گروهبندی دو روش تطابق زیادی با یکدیگر داشتند. بیشترین تشابه ژنتیکی بین دو رقم Elite و Rinbow مشاهده شد. تنوع ژنتیکی بین ارقام کلزا از الگوی جغرافیایی آنها تبعیت نمیکرد.
پژوهشگران الهه میرزایی دلبری (نفر اول)، حمیدرضا نوریزدان (نفر دوم)، جعفر وطن دوست (نفر سوم)، فرشته بیات شاه پرست (نفر چهارم)، محمد آرمین (نفر پنجم)