مشخصات پژوهش

خانه /نظارت عالی بر پروژه مطالعاتی ...
عنوان نظارت عالی بر پروژه مطالعاتی طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بوشهر ( مطالعات راهبردی و تهیه طرح جامع جانمایی کلی و کاربری اراضی منطقه ویژه اقتصادی)
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده در این مطالعه طرح جامغ منطقه ویژه شامل مطالعات استراتژیک،کاربری اراضی و جانمایی تدوین شده است.
پژوهشگران پرویز حاجیانی (نفر اول)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار منطقه ویژه اقتصادی بوشهر
زمان شروع طرح 1393-12-19
زمان خاتمه طرح 1399-12-27
مدت‌زمان مصوب 48
فایل پوستر _