مشخصات پژوهش

خانه /اثر مکمل سازی لاکتوفرین جیره ...
عنوان اثر مکمل سازی لاکتوفرین جیره در پرورش بچه ماهی سی باس آسیایی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثرات لاکتوفرین جیره بر عملکرد رشد و تغذیه، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی، شاخص های خونی و ایمنی در پرورش بچه ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) بود. برای این منظور تعداد 180 قطعه ماهی (با وزن متوسط 8/0± 94/7 گرم) در 3 تیمار و هر تیمار با 3 تکرار توزیع شدند. تیمارهای تغذیه ای استفاده شده در این تحقیق عبارتند از: تیمار1 (شاهد): تغذیه با جیره پایه، تیمار 2 و 3: تغذیه شده با جیره پایه حاوی به ترتیب 400 و 800 میلی گرم لاکتوفرین در هر کیلوگرم غذا. نتایج بدست آمده نشان داد که لاکتوفرین جیره عملکرد رشد و تغذیه و فاکتورهای بیوشیمیایی خون را تحت تاثیر قرار داد (P < 0.05). در پایان آزمایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی شامل کاتالاز و مالون دی آلدهید تحت تاثیر لاکتوفرین جیره به صورت معنی داری به ترتیب کاهش و افزایش یافت (P < 0.05). علاوه بر این، پارامترهای ایمنی شامل لیزوزیم، ایمنوگلوبولین کل و فعالیت کمپلمان به وسیله لاکتوفرین جیره افزایش یافت (P < 0.05). به طور کلی، این مطالعه نشان داد که افزودن لاکتوفرین به جیره اثر مثبتی بر روی عملکرد رشد و تغذیه نداشت اما پاسخ ایمنی غیراختصاصی را می تواند بهبود ببخشد. با این وجود انتخاب بک دوز مناسب می تواند مشکل باشد.
پژوهشگران وحید مرشدی (نفر اول)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار شرکت آبزیان شوش
زمان شروع طرح 1399-07-02
زمان خاتمه طرح 1400-03-11
مدت‌زمان مصوب 9
فایل پوستر دانلود