مشخصات پژوهش

خانه /اثرات سطوح مختلف شوری آب در ...
عنوان اثرات سطوح مختلف شوری آب در پرورش ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer)
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده هدف از این مطالعه بررسی تاثیرات پرورش ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) در آب شور و شیرین بر شاخص های رشد، تغذیه و ترکیبات لاشه است. ماهیان با میانگین وزن اولیه 9/0 ± 33 گرم در تانک های مدور سیصد لیتری پلی اتیلنی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. غذادهی دو بار در روز و تا حد سیری به مدت 60 روز انجام شد. نتایج حاصل بیانگر این بود که پرورش ماهی سی باس آسیایی در آب شیرین و آب دریا اثر معناداری بر عملکرد رشد ندارد (05/0(P > . علاوه بر این، در مورد عملکرد تغذیه، تنها شاخص غذای دریافتی روزانه بین تیمارها دارای اختلاف معنادار بود (05/0(P < و سایر شاخص های تغذیه ای و ترکیب بیوشیمیایی لاشه اختلاف معناداری بین تیمارها نشان ندادند. ماهیان در آب شیرین ضریب تبدیل غذایی پایین تری (24/0 ± 25/1) نسبت به ماهیان آب شور (03/0 ± 56/1) داشتند، با این حال، این تغییرات معنادار نبود (05/0(P >. به طور کلی این مطالعه نشان داد که این گونه می تواند دامنه ای وسیع از شوری های مختلف را در محدوده زمانی 60 روزه تحمل کند و در این مدت رشد مناسبی بدون نشان دادن هیچ گونه تلفات دارند.
پژوهشگران وحید مرشدی (نفر اول)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار شرکت آبزیان صالح اروند
زمان شروع طرح 1399-02-05
زمان خاتمه طرح 1399-10-04
مدت‌زمان مصوب 6
فایل پوستر دانلود