مشخصات پژوهش

خانه /بررسی تأثیر فراگیری ویروس ...
عنوان بررسی تأثیر فراگیری ویروس کرونا بر کسب و کارهای ‏تعاونی استان بوشهر
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده عصر کنونی سراسر بحران و حوادث غیرمترقبه است؛ یکی از این بحران ها شیوع و پاندمی ویروس کرونا بوده که ‏همه جوامع و سازمان های بزرگ و پیشرفته را دست خوش تغییر و تحول قرار داده و در بسیاری مواقع موجودیت ‏سازمان ها را به سوی نابودی کشانده است. شرکت های تعاونی استان بوشهر نیز از این قائده مستثنی نبوده و با ‏فراگیری ویروس کرونا دچار مشکلاتی شده اند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر فراگیری ویروس ‏کرونا بر کسب و کارهای تعاونی استان بوشهر می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را خبرگان اداره کل تعاون، ‏کار و رفاه استان بوشهر و همچنین صاحب نظران تعاونی های زیرمجموعه اداره کل تعاون، کار و رفاه استان ‏بوشهر تشکیل می دهند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی است. پژوهش در دو ‏مرحله به صورت آمیخته صورت پذیرفت. بدین صورت که در مرحله اول با استفاده از منابع علمی و بررسی مبانی ‏نظری مرتبط شاخص های مؤثر بر عملکرد تعاونی ها استخراج گردیده و پس از آن با تشکیل گروه کانونی و ‏نظرخواهی از صاحب نظران شاخص های نهایی به وسیله روش فازی اولویت بنئی و نهایی شدند. سپس در مرحله ‏دوم، با بکارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ابعاد و شاخص های مؤثر بر عملکرد شرکت های تعاونی استان ‏بوشهر وزن دهی و رتبه بندی شدند. ابزار پژوهش در هر دو مرحله پس از تشکیل گروه کانونی پرسشنامه ‏محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه توسط اساتید و خبرگان صاحب نظر در این حوزه به صورت محتوایی مورد ‏تأیید قرار گرفت. پایایی ابزار پژوهش نیز با استفاده از نرخ سازگاری مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. یافته های ‏پژوهش در مرحله اول نشان داد که از 73 شاخص شناسایی شده از بررسی مبانی نظری 26 شاخص وزن و ‏اهمیت بالاتری برای ورود به مرحله دوم دارند. نتایج پژوهش نشان داد که از چهار منظر عملکرد سازمانی بر ‏اساس کارت امتیازی متوازن منظر مشتری با امتیاز وزنی 336/0 در شرایط شیوع ویروس کرونا در رتبه اول قرار ‏گرفت و پس از آن منظرهای مالی با امتیاز وزنی (331/0)، منظر فرآیندهای داخلی با امتیاز وزنی (2/0) و منظر ‏رشد و یادگیری با امتیاز وزنی (134/0) قرار دارند. در انتها نیز بر اساس ابعاد و شاخص های بااهمیت بر اساس ‏نظر خبرگان در شرایط ویروس کرونا راهکارهایی برای رون رفت از این شرایط و استفاده بهینه از آن ارائه گردید.‏
پژوهشگران ابراهیم رجب پور (نفر اول)، مائده دهقان (نفر دوم)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر
زمان شروع طرح 1399-10-01
زمان خاتمه طرح 1400-02-01
مدت‌زمان مصوب 5
فایل پوستر دانلود