مشخصات پژوهش

خانه /استخراج و مشخصه یابی پروتئین ...
عنوان استخراج و مشخصه یابی پروتئین های تام میکرو جلبک نوستوک وبررسی اثر آن در مهار ترکیبات اکسنده
نوع پژوهش پایان‌نامه
کلیدواژه‌ها : میکروجلبک، استخراج پروتئین، روش های الکتروشیمیایی، روش های اسپکتروسکوپی مرئی-فرابنفش، آزمون متیل تیازول تترازولیوم
چکیده باتوجه به افزایش درخواست و مصرف مواد غذایی و پروتئینی، و در نظر داشتن اینکه سیانوباکتری ها منابع بالقوه ترکیبات طبیعی بیوشیمیایی فعال، با خواص آنتی اکسیدانی هستند. در این پژوهش میکروجلبک سبز-آبی نوستوک که در پژوهشکده دانشگاه خلیج فارس کشت داده شده است، مورد بررسی قرار داده شده است. در ابتدای این پژوهش شرایط رشد فراهم شده و گونه مورد نظر برداشت شده و توسط سانتریفیوژ جداسازی گردید. زیست توده بدست آمده از آن به منظور حذف نمک توسط آب مقطر شستشوداده شد و با استفاده از دستگاه خشک کن انجمادی(لیوفیلیزه) در دمای50- درجه سانتی گراد خشک گردید. جهت استخراج پروتئین برای تخریب سلولی از روش هموژنایزر استفاده شد. مقدارمحتوی کل پروتئینی آن با استفاده از روش لوری 0.16میلی گرم برگرم وزن خشک عصاره با استفاده از روش لوری محاسبه گردید. محتوی کل فنولی عصاره پروتئینی(از روش رنگ سنجی فولین سیوکالتو استفاده شد) با مقدار85.00±0.01 میلی گرم گالیک اسید بر گرم عصاره خشک بدست آمد. همچنین ظرفیت کل آنتی اکسیدانی عصاره پروتئینی(روش پریتو) 5.737 میلی گرم اسید آسکوربیک بر گرم عصاره خشک بدست آمد. جهت اندازه گیری خاصیت مهار رادیکال دی فنیل پیکریل هیدرازیل و 2و2-آزینو-بیس(3-اتیل بنزتیازولین-6-سولفونیک اسید) از روش ولتامتری پالس تفاضلی استفاده شد. که به این منظور، برای بهینه سازی سطح الکترود صفحه چاپی کربن وآماده سازی سنسور الکتروشیمیایی از نانوذرات طلا استفاده گردید. جهت بررسی فعالیت مهار رادیکال ها توسط عصاره پروتئینی میکروجلبک نوستوک، دی فنیل پیکریل هیدرازیل و 2و2-آزینو-بیس(3-اتیل بنز تیازولین-6-سولفونیک اسید) به عنوان ترکیبات رادیکالی درنظر گرفته شدند و مقدارIC50 برای آنها به ترتیب 0.06و0.04 محاسبه شد. همچنین فعالیت ضد سرطانی عصاره پروتئینی برای رده های سلولی MCF-7 وAGS با استفاده از آزمون تیازول تترازولیوم (MTT) اندازه گیری شد. که توسط آزمون MTT توانایی مهار عصاره پروتئینی برای سلول های سرطانی تایید شد.
پژوهشگران آذر دشتی (دانشجو)، صدیقه هاشم نیا (استاد راهنما)، ائمه باقری حشکوایی (استاد مشاور)