مشخصات پژوهش

خانه /استخراج و جداسازی ترکیبات پلی ...
عنوان استخراج و جداسازی ترکیبات پلی ساکارید سولفاته از ماکروجلبک دریایی سارگاسوم (Sargassum sp.) و بررسی تاثیر آن بر عملکرد رشد، شاخص های خون شناسی و دفاع آنتی اکسیدانی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده پلی ساکارید های سولفاته استخراج شده از ماکروجلبک ها دارای طیف وسیعی از خواص ترکیبات زیست فعال بوده و افزودن آن ها به جیره ی غذایی حیوانات منجر به افزایش رشد و بهبود سلامت این موجودات می شود. آزمایش حاضر به منظور تعیین اثرات تجویز خوراکی پلی ساکارید سولفاته استخراج شده از ماکروجلبک Sargassum sp. بر عملکرد رشد، شاخص های خون شناسی، پاسخ ایمنی غیر اختصاصی و دفاع آنتی اکسیدانی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) طراحی گردید. تعداد 180 قطعه بچه ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی 23/0 ± 34/6 گرم بین 4 گروه تغذیه ای شامل سطوح 0 (شاهد)، 500، 1000 و 2000 میلی گرم بر کیلوگرم وزن جیره از پلی ساکارید سولفاته ی ماکروجلبک Sargassum sp. تقسیم شد. ماهیان به مدت 8 هفته در حد سیری ظاهری و در 2 وعده غذادهی شدند. در پایان دوره ی آزمایش، اندازه گیری شاخص-های رشد نشان داد که مقدار وزن نهایی، وزن گیری، نرخ رشد ویژه و شاخص رشد روزانه در تیمار تغذیه ای 1000 میلی گرم بر کیلوگرم جیره به طور معنی داری بالاتر از تیمار شاهد بود (05/0 > P). ارزیابی پارامترهای خون شناسی، افزایش معنی داری در مقدار گلبول های قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت خون ماهیان تغذیه شده با سطوح 1000 و 2000 میلی گرم بر کیلوگرم جیره نسبت به گروه شاهد به ثبت رسانید (05/0 > P). در ارتباط با نشانگرهای پاسخ ایمنی، فعالیت آلکالین فسفاتاز، لیزوزیم و کمپلمان و همچنین محتوای پروتئین تام در موکوس ماهیان تغذیه شده با مقادیر 500 و 1000 میلی گرم بر کیلوگرم جیره به طور معنی داری بالاتر از گروه شاهد بود (05/0 > P). از میان شاخص های آنتی اکسیدانی کبد، افزایش معنی داری در فعالیت آنزیم های کاتالاز و گلوتاتیون اس ترانس فراز ماهیان تغذیه شده با سطح 1000 میلی گرم بر کیلوگرم جیره مشاهده گردید (05/0 > P). در مجموع، نتایج این مطالعه نشان داد که تجویز خوراکی پلی ساکارید سولفاته ی ماکروجلبک Sargassum sp. به ویژه در سطح 1000 میلی گرم بر کیلوگرم جیره ی خوراکی به طور موثری عملکرد رشد، پاسخ ایمنی و ظرفیت آنتی اکسیدانی ماهی کپور معمولی را بهبود می بخشد.
پژوهشگران دارا باقری (نفر اول)، سعید مرادی (نفر دوم)
نوع طرح درون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار
زمان شروع طرح 1398-08-04
زمان خاتمه طرح 1400-04-21
مدت‌زمان مصوب 19
فایل پوستر دانلود