عباسعلی گائینی

خانه /عباسعلی گائینی
نام و نام خانوادگی عباسعلی گائینی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه تهران، تهران،ایران
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک