صدیقه مهدی پورارچی

خانه /صدیقه مهدی پورارچی
نام و نام خانوادگی صدیقه مهدی پورارچی
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات کارشناسی ارشد / رشته ژئو فیزیک - زلزله شناسی - روزانه
وبسایت
پست الکترونیک