مریم عضدی

خانه /مریم عضدی
نام و نام خانوادگی مریم عضدی
شغل همکار
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
AQUACULTURE 539 (2021) 736-744
2 فیزیولوژی و تکوین جانوری (1396) ،
3 فیزیولوژی و تکوین جانوری 10 (1396) 37،51
4 آبزیان زینتی (1396) 1،11
5 آبزیان زینتی (1396) 49،56
6 تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (1396) 0،0
7
JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH (2017) 173،178
8
JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY 30 (2017) 619–628
9 علوم و فنون شیلات (1395) 99،112
10
Iranian Journal of Fisheries Sciences (2016) 144،156
11
Iranian Journal of Fisheries Sciences (2016) 0،
12 علوم و فنون دریایی (1394) ،
13 فیزیولوژی و تکوین جانوری (1394) 21،33
14 علوم و فنون دریایی (1394) 1،14
15
ICHTHYOLOGICAL RESEARCH (2015) 177،183
16 اقیانوس شناسی (1393) 53،59
17 پژوهشهای جانوری (1393) 1،10
18 تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (1393) 47،52
19 تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک (1392) 30،36
20 شیلات (1392) 519525
21
International Journal of Aquatic Biology (2013) 109،115
22
JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY (2013) 978،983
23 تحقیقات دامپزشکی (1390) 363368