محمد رضا رحیمی تبار

خانه /محمد رضا رحیمی تبار
نام و نام خانوادگی محمد رضا رحیمی تبار
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Scientific Reports 6 (2016) 27452
2
JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT 2015 (2015) P08031