عبدالمحمد عابدیان کناری

خانه /عبدالمحمد عابدیان کناری
نام و نام خانوادگی عبدالمحمد عابدیان کناری
شغل همکار
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
AQUACULTURE NUTRITION 22 (2016) 1101-1115
2 بوم شناسی آبزیان (1394) 124،138
3 علوم و فنون شیلات (1393) ،
4 مجله علمی شیلات ایران (1392) ،
5 Iranian Journal of Fisheries Sciences (2013) ،
6 شیلات (1390) ،
7 مجله علمی شیلات ایران (1390) 1،10
8
AQUACULTURE INTERNATIONAL (2011) ،
9
AQUACULTURE RESEARCH (2011) ،