علیرضا خاتمی

خانه /علیرضا خاتمی
نام و نام خانوادگی علیرضا خاتمی
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis (2014) 77،100