محسن ثالثی

خانه /محسن ثالثی
نام و نام خانوادگی محسن ثالثی
شغل همکار
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
ARCHIVES OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 5 (2020) 1-7
2 مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا (1398) ،
3 فیزیولوژی ورزشی (1397) ،
4 پژوهش در پزشکی (1397) 86،92
5 مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا (1397) ،
6 Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services (2015) ،
7 Journal of Babol University of Medical Sciences (2014) ،