فرید صدیقی

خانه /فرید صدیقی
نام و نام خانوادگی فرید صدیقی
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering (2020) ،
2 مهندسی عمران مدرس (1395) 231،242