محمدرضا رحیمی تبار

خانه /محمدرضا رحیمی تبار
نام و نام خانوادگی محمدرضا رحیمی تبار
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
PHYSICAL REVIEW E 82 (2010) 036105
2
PHYSICAL REVIEW LETTERS 102 (2009) 014101