مریم شمسا

خانه /مریم شمسا
نام و نام خانوادگی مریم شمسا
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک (1397) ،