سارا بی غرض

خانه /سارا بی غرض
نام و نام خانوادگی سارا بی غرض
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
International Journal of Management and Decision Making (2020) ،
2
Operational Research (2020) 1،47