حامد نیرومند

خانه /حامد نیرومند
نام و نام خانوادگی حامد نیرومند
شغل همکار
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Arabian Journal of Geosciences 14, Article number: 2480 (2021) 14 Pages
2
Soil Mechanics and Foundation Engineering (2013) 212،217