مهدی عباسی

خانه /مهدی عباسی
نام و نام خانوادگی مهدی عباسی
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس
تحصیلات مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 مهدی عباسی مسعود مفرحی حسین رهیده 1390/06/29