افشان مهاجری

خانه /افشان مهاجری
نام و نام خانوادگی افشان مهاجری
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
IRANIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY 8 (2017) 107-135