عالی حسینی

خانه /عالی حسینی
نام و نام خانوادگی عالی حسینی
شغل بازنشسته / بازنشسته
تحصیلات دکترای تخصصی / شیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله علمی شیلات ایران (1398) 1،15
2
JOURNAL OF AQUATIC ANIMAL HEALTH 31 (2019) 139-146
3 بوم شناسی آبزیان 8 (1397) 74-84
4 پژوهشهای جانوری (1396) ،
5 مجله علمی شیلات ایران (1396) 37،46
6 علوم و فنون شیلات (1396) ،
7 علوم و فنون شیلات (1395) 51،64
8 محیط زیست جانوری (1395) 127،136
9 پژوهش های ماهی شناسی کاربردی (1395) 43،57
10 علوم و فنون شیلات (1395) 57،70
11 مجله علمی شیلات ایران (1395) 13،25
12 بوم شناسی آبزیان (1394) 41،50
13 علوم و فنون دریایی (1390) 26،36