مجید کاشف

خانه /مجید کاشف
نام و نام خانوادگی مجید کاشف
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران،ایران
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Asian Journal of Sports Medicine Sep 2021, 12 (3) (2021) 1-4
2 پژوهش در توانبخشی ورزشی خرداد 1400 (1400) 1-13
3 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد دوره 28، شماره 12 - ( اسفند 1399 ) (1399) 3326-3337
4 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره 5، شماره 9،بهار و تابستان 1396 (1396) 9-20
5 فیزیولوژی ورزشی شماره 32،بهار 1396 (1396) 137-154