حیدر احمدی

خانه /حیدر احمدی
حيدر احمدي
نام و نام خانوادگی حیدر احمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده کسب و کار و اقتصاد / گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت دولتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های مدیریت منابع سازمانی 10 (1399) 31-51
2 مدیریت منابع انسانی پایدار 2 (1399) 139-156
3 مدیریت منابع انسانی پایدار 2 (1399) 237-262
4 مطالعات مدیریت دولتی ایران 2 (1399) 89-107
5 مطالعات مدیریت دولتی ایران 4 (1398) 137-155
6 سیاستگذاری عمومی (1398) 143،161
7 مطالعات مدیریت دولتی ایران (1398) 137،155
8 مدیریت دولتی (1395) 645665
9 مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی (1395) 31،52
10 مدیریت دولتی (1393) 583،602
11 مدیریت بازرگانی (1393) 623646
12 Journal of Information Technology Management (2014) 701720
13 مدیریت دولتی (1392) 123142
14 پژوهشنامه بیمه (1391) 25،48
15
Business Strategy Series (2012) 307 ،322