حیدر احمدی

خانه /حیدر احمدی
حيدر احمدي
نام و نام خانوادگی حیدر احمدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده کسب و کار و اقتصاد / گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت - سیاستگذاری عمومی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدیریت منابع انسانی پایدار 5 (1400) 71-84
2
Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance 1 (2021) 1-6
3 تحقیقات بازاریابی نوین 11 (1400) 129-146
4 مدیریت کسب و کار بین المللی 4 (1400) 21-41
5 پژوهش های مدیریت منابع سازمانی 10 (1399) 31-51
6 مدیریت منابع انسانی پایدار 2 (1399) 139-156
7 مدیریت منابع انسانی پایدار 2 (1399) 237-262
8 مطالعات مدیریت دولتی ایران 2 (1399) 89-107
9 مطالعات مدیریت دولتی ایران 4 (1398) 137-155
10 سیاستگذاری عمومی (1398) 143،161
11 مطالعات مدیریت دولتی ایران (1398) 137،155
12 مدیریت دولتی (1395) 645665
13 مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی (1395) 31،52
14 مدیریت دولتی (1393) 583،602
15 مدیریت بازرگانی (1393) 623646
16 Journal of Information Technology Management (2014) 701720
17 مدیریت دولتی (1392) 123142
18 پژوهشنامه بیمه (1391) 25،48
19
Business Strategy Series (2012) 307 ،322