06 آبان 1400

عبدالمحمد مهران پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی آلی
تلفن: 07733445977
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی شیمی الی ، فلیپس ، آلمان (1367 - 1371)
  عنوان رساله: سنتز و بررسی اسپکتروسکوپی با استخالفهای ترسو بوتیل و آدامانتان های چربی دوست پیریمیدینN- فنولات و مواد پنتامتین سانین های رنگی
 • فوق لیسانس شیمی الی ، فیلیپس ، آلمان (1364 - 1367)
  عنوان پایان‌نامه: سنتز پیریلینیوم و پیریدنیوم
 • لیسانس شیمی الی ، فیلیپس ، آلمان (1360 - 1364)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • سنتز ترکیبات هتروسیکل
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Abdolmohammad Mehranpour, Elham Sheikhi, Enayatollah Bahman Jahromi, (2021) Synthesis of novel Schiff bases as stable enol-imine-containing diazene bonds and pyrimidines using trimethinium salts JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY: 11; 1-6
2
3
nooshin golzar, Abdolmohammad Mehranpour, Najmeh Nowrouzi (2021) A facile and efficient route to one-pot synthesis of new cyclophanes using vinamidinium salts† RSC Advances: 11; 13666-13673
4
5
, Abdolmohammad Mehranpour, Alireza Hasaninejad (2020) Preparation of 2,5-disubstituted pyrimidines from vinamidinium salts and synthesis of novel disulfane derivatives JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY: ; 1،7
6
, Abdolmohammad Mehranpour, Enayatollah Bahman Jahromi (2020) Synthesis and characterization of new derivatives of bis (1,4-diazepinium) salts and bis(-substituted pentamethine cyanine(dyes using vinamidinium salt JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY: ; 1،5
7
Abdolmohammad Mehranpour, Sedigheh Hashemnia, , Enayatollah Bahman Jahromi (2020) Synthesis of Symmetrically Substituted - Diketimine (Vinamidine) Derivatives from Vinamidinium Salts Using Amine Exchange ORGANIC PREPARATIONS AND PROCEDURES INTERNATIONAL: ; 1،710
8
Abdolmohammad Mehranpour, Sedigheh Hashemnia, , (2020) Synthesis and Characterization of New Quinoline Bounded Pentamethine Cyanine Dyes ORGANIC PREPARATIONS AND PROCEDURES INTERNATIONAL: ; 1،5
9
, Abdolmohammad Mehranpour (2019) Synthesis of novel 5-substituted isophthalates from vinamidinium salts TETRAHEDRON LETTERS: ; 1،1
10
Abdolmohammad Mehranpour, Sedigheh Hashemnia, (2019) Synthesis and Characterization of New Pyrido- and PyrazoloPyrimidine Derivatives Using 2-Substituted vinamidinium Salts Chemistry of Heterocyclic Compounds: ; 1087،1091
11
عبدالمحمد مهران پور، لیلا گودرزی (1397) سنتز لیگاندهای پلی آمین جدید با استفاده از نمک های وینامیدینیوم شیمی و مهندسی شیمی ایران: ; 0،0
12
nooshin golzar, Najmeh Nowrouzi, Mohammad Abbasi, Abdolmohammad Mehranpour (2017) Cu-Catalyzed first direct access towards 3-sulfenylindoles from aryl halides NEW JOURNAL OF CHEMISTRY: ; 11921،11925
13
Abdolmohammad Mehranpour, Sedigheh Hashemnia, (2017) Synthesis of New Pyrazole Derivatives Using Vinamidinium Salts Organic Chemistry Research: ; ،
14
Abdolmohammad Mehranpour, Najmeh Nowrouzi, Enayatollah Bahman Jahromi (2016) Facile synthesis of novel 3-substituted pyrido[1,2-a] pyrimidinium salts using vinamidinium salts SYNTHETIC COMMUNICATIONS: ; 1833،1839
15
Enayatollah Bahman Jahromi, Abdolmohammad Mehranpour, Najmeh Nowrouzi (2016) facile synthesis of novel 3-substituted pyrido[1,2-a]pyrimidinium salts using vinamidinium salts SYNTHETIC COMMUNICATIONS: ; 1833،1839
16
17
Abdolmohammad Mehranpour, Enayatollah Bahman Jahromi (2016) A Novel Synthesis of new 1,8-Naphthyridine Derivatives Using the Reaction of Vinamidinium Salts With 2,6-Diaminopyridi JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY: ; ،
18
Abdolmohammad Mehranpour, Enayatollah Bahman Jahromi (2016) Synthesis of New 7-Aminoquinolines from 1,3- Diaminobenzene and 2-Substituted Vinamidinium Salts ORGANIC PREPARATIONS AND PROCEDURES INTERNATIONAL: ; 186،473
19
20
21
22
Abdolmohammad Mehranpour (2014) Synthesis of new derivatives of 1,5,9,13-tetraaza[16]annulene using 2-substituted vinamidinium salts TETRAHEDRON LETTERS: ; 5229،5231
23
24
Abdolmohammad Mehranpour, Sedigheh Hashemnia, (2013) Synthesis of new metal-free 1,4,8,11,-tetraaza14annulene derivatives using 2-heteroaryl-substituted trimethinium salts JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY: ; 821،827
25
Abdolmohammad Mehranpour, Sedigheh Hashemnia, (2013) Synthesis of new dibenzo-tetraaza and dibenzo-dioxadiaza[14]annulene derivatives unsing 3-bromo-substituted vinamidinium salt. SYNTHETIC COMMUNICATIONS: ; 1931،1938
26
Abdolmohammad Mehranpour, Sedigheh Hashemnia, (2013) Synthesis of new malonaldehyde derivatives using 2-heteroaryl-substituted trimethinium salts TETRAHEDRON LETTERS: ; 321،323
27
, , Abdolmohammad Mehranpour (2013) Determination of the empirical solvent polarityparameter ET(30) by multivariate image analysis Analytical Methods: ; 891،896
28
Najmeh Nowrouzi, Abdolmohammad Mehranpour, , (2012) Aromatic nitration under neutral conditions using N-bromosuccinimide/silver(I) nitrate TETRAHEDRON LETTERS: ; 4841،4842
29
مقالات در همایش ها
1
عبدالمحمد مهران پور، خضر شورکی (1394) سنتز نمک های وینامیدینیوم جدید با استفاده از واکنش های تعویض آمین هیجده همین سمینارشیمی آلی ایران
2
عبدالمحمد مهران پور، لیلا گودرزی (1393) سنتز کمپلکسهای فلزی اکتا آزا16 آنولن با استفاده از نمک های وینامیدینیوم بیست ودومین سمینارشیمی آلی ایران
3
عبدالمحمد مهران پور، لیلا گودرزی (1393) سنتز تترا تیو آنولن14 با استفاده از نمک های وینا میدینیوم بیست ودومین سمینارشیمی آلی ایران
4
عبدالمحمد مهران پور، مژگان درویشی دحیمی (1392) سنتز مشتقات جدید تترا آزا]2 [آنولن با استفاده از نمک های وینامیدینیوم بیست وچهار مین سمینارشیمی آلی ایران
5
عبدالمحمد مهران پور، فاطمه کشاورز (1392) سنتز مشتقات زنجیر باز N-2-3 آمینو وینیل آمینو آلیلیدن اتن-1 و 2-دی آمین بیستمین سمینارشیمی آلی ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
زیبا رفیعی سامانی ، عبدالمحمد مهران پور، علیرضا حسنی نژاد (1399) واکنش نمکهای تری متینیوم با نوکلئوفیلهای هاوی کربن ونیتروزن
2
3
زیبا رفیعی سامانی ، عبدالمحمد مهران پور، علیرضا حسنی نژاد (1398) سنتز پنتامتین سیانینهای نامتقارن با استفاده از نمکهای وینامیدینیوم
4
5
الهه مولایی، خدابخش نیکنام، محسن عدالت، عبدالمحمد مهران پور (1397) انتقال گروه کربونیلی به آریل هالیذها در حضور نانو کاتالیزور فلزی
6
7
فاطمه اصیل پور ، علیرضا حسنی نژاد، عبدالمحمد مهران پور (1397) سنتز مشتقات جدید دی هیدروپیریدین و اسپیرو بنزوکسازول
8
9
10
الهام شیخی شهیدزاده ، عبدالمحمد مهران پور، عبدالعلی موحدی نیا ، محمد رضا محمدی زاده (1396) سنتز نمکهای وینامیدینیوم دارای استخلاف رنگ ساز دی آزو
11
زهرا علی پور ، عبدالمحمد مهران پور، محمد رضا محمدی زاده (1395) سنتز مشتقات جدید پیریمیدین دارای استخلاف در موقعیت 2 با استفاده از نمک های وینامیدینیوم
12
13
14
عنایت اله بهمنی جهرمی، عبدالمحمد مهران پور، نجمه نوروزی (1395) سنتز مشتقات جدید ازاکرون اتر با استفاده از نمکهای وینامیدینیوم
15
خضر شورکی، عبدالمحمد مهران پور، صدیقه هاشم نیا (1394) سنتز نمکهای وینامیدینیوم جدید با استفاده از واکنش های تعویض امین
16
17
18
19
20
21
سمیه عباسی، عبدالمحمد مهران پور، خدابخش نیکنام (1392) سنتز مشتقات جدیدپیرازولینیم با استفاده از نمک های وینامیدینیوم
22
جواد عامری راد ، عبدالمحمد مهران پور، علیرضا حسنی نژاد (1390) سنتز مشتقات جدید 1، 4، 8، 11-تترا آزا(14) آنولن های نمکی با استفاده از نمک های وینامیدینیوم
23
رویا مقامی فر، عبدالمحمد مهران پور، خدابخش نیکنام (1388) سنتز مشتقات جدیدی از رنگینه های پنتا متین سیانین
کتاب
1
عبدالمحمد مهران پور (1383) بررسی اثر حلال در واکنشهای شیمیایی شابک:964-7235-37-2
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

کارشناسی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی ارشد
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • معاون آموزشی دانشگاه (1379 - 1386)
 • ریاست دانشکده علوم پایه (1377 - 1379)
 • معاون آموزشی دانشکده علوم پایه (1375 - 1375)
 • مدیر گروه شیمی (1373 - 1379)
 • رئیس کتابخانه مهندسی (1372 - 1373)
بیشتر