02 مرداد 1400
آزاده ميروكيلي

آزاده میروکیلی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 21222026
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
, , Azadeh Mirvakili, (2020) Two-dimensional modeling investigation of the modern methanol plate reactors CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN: ; ،
2
, Azadeh Mirvakili, , , (2020) تولید و جداسازی هم زمان متانول در راکتور سنتز متانول به منظور افزایش تولید متانول Chemical Engineering and Processing-Process Intensification: ; ،
3
, Azadeh Mirvakili, , , (2019) A membrane-assisted hydrogen and carbon oxides separation from flare gas and recovery to a commercial methanol reactor INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: ; ،
4
Azadeh Mirvakili, , , , (2019) Modeling and assessment of novel configurations to enhance methanol production in industrial mega-methanol synthesis plant Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers: ; ،
5
6
7
8
9
10
Azadeh Mirvakili, , (2016) Reduction of gas emission via optimization of purified purge gas recycle ratio for conversion of CO2 to methanol Journal of Environmental Chemical Engineering: ; ،
11
12
13
14
15
16
, Azadeh Mirvakili, , (2015) Experimental study of alcoholic retarded acid systems for high temperature gas wells acidizing process CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN: ; ،
17
18
19
Azadeh Mirvakili, , , (2014) Simultaneous synthesis gas and styrene production in the optimized thermally coupled reactor Journal of Natural Gas Science and Engineering: ; ،
20
, , Azadeh Mirvakili, (2013) Simultaneous dimethyl ether synthesis and decalin dehydrogenation in an optimized thermally coupled dual membrane reactor Journal of Natural Gas Science and Engineering: ; ،
21
22
23
24
25
26
Azadeh Mirvakili, , , , (2012) Hydrogen looping approach in optimized methanol thermally coupled membrane reactor INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: ; ،
27
28
29
30
31
مقالات در همایش ها
1
Azadeh Mirvakili (2020) Two-dimensional mathematical modeling of a new generation of industrial ammonia synthesis reactor 3rd Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference (OGPC2020), Iran, Bushehr
2
saeedeh hamoodi, Azadeh Mirvakili, Ahmad Jamekhorshid (2020) CFD simulation of top-fired steam methane reforming furnace 3rd Biennial Oil, Gas, and Petrochemical Conference (OGPC2020), Iran, Bushehr
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت