02 آبان 1400
ابراهيم ستوده

ابراهیم ستوده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم شیلاتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی
تلفن: 09173740528
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر ترکیبی پروپیونیک اسید و باکتری باسیلوس سابتلیس (Bacillus subtilis) بر عملکرد رشد، سیستم ایمنی، فعالیت آنزیم های گوارشی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کبد در ماهی سی باس اسیایی (Lates calcarifer)
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
اسید پروپیونیک، پروبیوتیک، سی باس آسیایی، سین بیوتیک، رشد
پژوهشگران مصطفی صالحی (دانشجو) ، دارا باقری (استاد راهنما) ، ابراهیم ستوده (استاد راهنما) ، منصور طرفی موزان زاده (استاد مشاور) ، احمد قاسمی (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: موفقیت در پرورش ماهیان، نیازمند تولید خوراک با کیفیت مناسب است. در رژیم غذایی آبزیان می توان از اسید های آلی به عنوان ماده ای موثر در بهبود عملکرد رشد و ایمنی استفاده نمود. با توجه به پیشرفت های سریع پرورش ماهی سی باس آسیایی در کشور باید سمت و سوی تحقیقات به طرفی باشد که بهره وری در پرورش این گونه افزایش یابد. لذا در این تحقیق تاثیر اسید آلی و پروبیوتیک بر برخی پارامترهای این گونه مورد سنجش و بررسی قرار گرفت. هدف: این مطالعه با هدف بررسی اثر ترکیبی پروپیونیک اسید و باکتری باسیلوس سابتلیس (Bacillus subtilis) بر عملکرد رشد، سیستم ایمنی، فعالیت آنزیم های گوارشی و آنتی اکسیدانی در ماهی سی باس اسیایی (Lates calcarifer) می باشد. روش‏شناسی: در این ازمایش از 180 قطعه ماهی سی باس آسیایی با میانگین وزنی 0.11±2.9 گرم استفاده گردید. ماهیان در 18 تانک با حجم 100 لیتر آب و با تراکم 10 قطعه بچه ماهی در هر تانک بصورت کاملا تصادفی توزیع شدند. آزمایش در 6 تیمار با 3 تکرار شامل: تیمار1 شاهد : (فاقد اسید آلی و پروبیوتیک) تیمار2 : 0گرم اسید پروپیونیک و 1 گرم (cfu g-1 107×6/1) پروبیوتیک در کیلوگرم جیره، تیمار3 : 5 گرم اسید پروپیونیک و 0 گرم پروبیوتیک در کیلوگرم جیره، تیما 4 : 10 گرم اسید پروپیونیک و 0 گرم پروبیوتیک در کیلوگرم جیره، تیمار5 : 5 گرم اسید پروپیونیک و 1 گرم (cfu g-1 107×6/1) پروبیوتیک در کیلوگرم جیره، تیمار6 : 10 گرم اسید پروپیونیک و 1 گرم (cfu g-1 107×6/1) پروبیوتیک در کیلو گرم جیره. به مدت 5 هفته انجام شد. در انتهای هفته 5 ریخت سنجی ماهیان جهت تعیین عملکرد رشد انجام گردید. نمونه برداری از کبد و روده برای سنجش بیان ژن، سنجش آنزیم های آنتی اکسیدانی و آنزیم های گوارشی انجام شد. یافته‏ها: گروه های تغذیه شده با جیره های حاوی اسید پروپیونیک و پروبیوتیک باسیلوس سابتیلیس رشد بالاتری نسبت به گروه شاهد داشتند (P < 0.05). بالاترین میزان افزایش وزن در تیمار (Pro+10PA) مشاهده شد. یافته های ما در این آزمایش نشان داد که ترکیبات شیمیایی بدن ماهیان تغذیه شده یا جیره های آزمایش تحت تاثیر اسید آلی و پروبیوتیک قرار نگرفتند (P > 0.05). فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی نظیر گلوتاتیون ردوکتاز و گلوتاتیون اس ترانسفراز در ماهیان تغذیه شده با جیره های حاوی اسید آلی و پروبیوتیک نسبت به شاهد افزا